DISCLAIMER DE WEDDINGCOACH

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op onze website www.deweddingcoach.com (hierna `de Website´ genoemd). Op andere websites van De Weddingcoach kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de Website of de informatie van de Website te gebruiken stemt de gebruiker automatisch in met deze Disclaimer.

 

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving ten aanzien van privacy, publicatie en/of communicatie in de breedst mogelijke zin van het woord opleveren. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website. De Weddingcoach behoudt zich het recht voor het ter beschikking stellen van de Website en/of van bepaalde diensten die op de Website zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken, om welke reden dan ook. De Weddingcoach aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie vermeldt op de Website. Beslissingen genomen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De Weddingcoach geeft geen garantie ten aanzien van de beveiliging van deze website. Hoewel De Weddingcoach al het redelijkerwijs mogelijke doet om de Website virusvrij te houden, kan De Weddingcoach hierover geen garantie geven. De Weddingcoach garandeert eveneens niet dat deze website foutloos is of ononderbroken zal functioneren.

 

Aansprakelijkheid

De gebruiker vrijwaart De Weddingcoach, werknemers van De Weddingcoach, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de Website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook. Dit betreft directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan overeenkomsten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeien, een relatie hebben met of verband houden, maar niet beperkt hoeven te zijn tot:

  • de informatie die op of via de Website wordt aangeboden;
  • het functioneren of het niet beschikbaar zijn van de Website;
  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website;
  • verlies van gegevens;
  • misbruik van de Website;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie;
  • het downloaden of gebruiken van software beschikbaar gesteld via de Website; of
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website.

Deze aansprakelijkheidsbeperking is eveneens van toepassing indien De Weddingcoach op enigerlei wijze de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot, copyrights, auteursrechten, rechten in relatie tot vertalingen, database rechten, domeinnamen, merkenrechten en octrooien met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, video, audio, tekst, logo’s, foto’s en illustraties en de lay-out en het design van de website, zijn in eigendom van De Weddingcoach of zijn met toestemming van de eigenaren van het recht in gebruik. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website of delen daarvan te kopiëren, downloaden aan te passen, reproduceren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Weddingcoach of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

 

Informatie van derden

De Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de supervisie staan van De Weddingcoach. Deze hyperlinks zijn enkel voor het gemak van de gebruiker opgenomen en betekenen niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door De Weddingcoach worden gerecommandeerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor het eigen risico van de gebruiker. De Weddingcoach aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke hyperlinks en/of websites.

 

Online communicatie

De beveiliging van berichten per email aan De Weddingcoach verzonden, is niet gegarandeerd. De Weddingcoach raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per email aan De Weddingcoach te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per email aan De Weddingcoach te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen en dat De Weddingcoach niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn voor enig verlies of schade hieruit voortvloeiend.

 

Wijzigingen

De voorwaarden van deze Disclaimer kunnen door De Weddingcoach te allen tijde gewijzigd worden.

Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de Website gepubliceerd zijn. De Weddingcoach behoudt zich het recht voor de Website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. De Weddingcoach is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

 

Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met de Website of email, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van de Privacyverklaring van De Weddingcoach.

 

Toepasselijk recht

Op de Website en deze Disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met de Website of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, met uitsluiting van ieder andere rechter of rechtbank in ieder ander land.

 

 

De Weddingcoach stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan De Weddingcoach proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het De Weddingcoach de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Feedback met betrekking tot de Website of deze Disclaimer dient gericht te worden aan De Weddingcoach. U kunt online contact met ons opnemen via info@deweddingcoach.com.

 

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Meer informatie tref je op: privacy policy + cookies policy