ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEDDINGCOACH,

gevestigd in de gemeente Haarlemmermeer en kantoorhoudende te, 1161JE Zwanenburg, Kerkhoflaan 78, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74674587, hierna te noemen: “De Weddingcoach”.

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Diensten: door of namens De Weddingcoach (al dan niet in regie) uitgevoerde opdrachten, Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.

Opdrachtgever: een consument zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding.

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door De Weddingcoach.

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke De Weddingcoach met haar Opdrachtgever(s) aangaat.

Partijen: De Weddingcoach en Opdrachtgever(s) waartussen een Overeenkomst tot stand is gekomen.

Reserveringsdatum: datum zoals overeengekomen in de Overeenkomst waarop het huwelijk en de overige overeengekomen feestelijkheden zullen plaatsvinden.

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven, of die door De Weddingcoach uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.

 1. Toepasselijkheid
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop De Weddingcoach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken.
  1. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid.
  1. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
  1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen De Weddingcoach en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
  1. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
  1. Indien De Weddingcoach niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat De Weddingcoach in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
  1. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de Overeenkomst.
  1. De Weddingcoach heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.
 1. Offertes
  1. Alle aanbiedingen van De Weddingcoach, waaronder Offerten en begrotingen, geschieden vrijblijvend.
  1. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever.
  1. De Weddingcoach heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
  1. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt De Weddingcoach het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
  1. Onjuistheden in de bevestiging van de Opdracht van De Weddingcoach dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan De Weddingcoach te worden bericht, bij gebreke waarvan de bevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
  1. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat De Weddingcoach hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door De Weddingcoach zijn bevestigd, dan wel dat De Weddingcoach met de uitvoering heeft aangevangen.
  1. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum.
  1. Elke door De Weddingcoach opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
  1. Een samengestelde prijsberekening verplicht De Weddingcoach niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  1. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij De Weddingcoach bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag.
  1. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover De Weddingcoach verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.
 1. Overeenkomst
  1. De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
  1. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever De Weddingcoach Schriftelijk in gebreke te stellen. De Weddingcoach dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
  1. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden worden te goede trouw gegeven.
  1. De Weddingcoach is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft nimmer recht tot schadevergoeding.
  1. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door De Weddingcoach zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door De Weddingcoach te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt.
  1. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door De Weddingcoach verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. De Weddingcoach is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. Opdrachtgever is voorts verplicht De Weddingcoach te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst.
  1. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van De Weddingcoach en De Weddingcoach hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. De Weddingcoach heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
  1. Indien de Overeenkomst door De Weddingcoach wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever, dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van De Weddingcoach redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming
  1. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermeldde behoudt De Weddingcoach zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen.
 1. Prijs
  1. De door De Weddingcoach afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
  1. De Weddingcoach is gerechtigd gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na accordering van de Offerte 50% van het totale orderbedrag te voldoen. Het resterende bedrag, in beginsel de resterende 50%, dient Opdrachtgever binnen 14 dagen vóór de Reserveringdatum te voldoen.
  1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten welke niet in de Offerte zijn opgenomen.
  1. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden of de toepasselijk wet- en regelgeving kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van De Weddingcoach met een redelijke winstopslag.
  1. De prijs die De Weddingcoach voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De Weddingcoach is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
 1. Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
  1. De Weddingcoach zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. De Weddingcoach is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  1. Wanneer De Weddingcoach instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch De Weddingcoach behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door De Weddingcoach gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen.
  1. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van De Weddingcoach doorberekend.
  1. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal De Weddingcoach Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties.
  1. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst.
  1. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door De Weddingcoach prijzen en tarieven worden aangepast.
 1. Annulering/ beëindiging Opdracht en aantal gasten
  1. Opdrachtgever is gerechtigd tot 30 dagen vóór de Reserveringsdatum een overeengekomen Opdracht (gedeeltelijk) te annuleren tegen betaling van een annuleringsvergoeding ten hoogte van:
   1. 0% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tot de 6 maanden voor de Reserveringsdatum;
   1. 25% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen 6 maanden en 4 maanden voor de Reserveringsdatum;
   1. 50% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen 4 maanden en 2 maanden voor de Reserveringsdatum;
   1. 75% van het netto orderbedrag wanneer de annulering plaatsvindt tussen 2 maanden en 30 dagen dag voor de Reserveringsdatum.
  1. Na het verstrijken van de in het vorige lid genoemde termijnen is annulering niet meer mogelijk en is Opdrachtgever derhalve de volledig overeengekomen prijs (tot de einddatum) verschuldigd.
  1. Het in de Overeenkomst vermelde aantal gasten beschouwt De Weddingcoach als bindend overeengekomen. Het is mogelijk het aantal gasten kosteloos te wijzigingen tot 10 werkdagen voor de Reserveringsdatum en tot een maximum van 20% van het in de Overeenkomst vermelde aantal gasten.
  1. Indien het aantal gasten binnen 10 werkdagen voor de Reserveringsdatum wordt verlaagd, dan wordt het bij De Weddingcoach bekende aantal gasten doorberekend. Indien het aantal gasten binnen 10 werkdagen voor de Reserveringsdatum wordt verhoogd, is De Weddingcoach gerechtigd om de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren of de levering aan deze personen te accepteren tegen de gebruikelijke voorwaarden.
  1. In alle gevallen van annulering of wijziging van het aantal gasten is Opdrachtgever, naast hetgeen tot hiertoe in dit Artikel is vermeld, aan De Weddingcoach verschuldigd al hetgeen zij met betrekking tot de betreffende Opdracht, ondanks de annulering, aan derden moet betalen bij wie zij ter zake van die Opdracht inkopen heeft gedaan dan wel overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichting van De Weddingcoach leiden.
  1. Annulering of wijziging van het aantal gasten door Opdrachtgever dient Schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering of wijziging van het aantal gasten kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
  1. De Weddingcoach heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een Overeenkomst te beëindigen, in geval de Opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam – De Weddingcoach – van haar onderneming zou kunnen beschadigen.
 1. Uitvoering Werkzaamheden
  1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal De Weddingcoach de Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt.
  1. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en De Weddingcoach al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten.
  1. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat De Weddingcoach tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan De Weddingcoach te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart De Weddingcoach tegen eventuele aanspraken van derden ter zake.
  1. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft De Weddingcoach het recht om derden in te schakelen.
  1. Voor zover door De Weddingcoach bij de uitvoering van een Opdracht derden worden ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Opdrachtgever en met inachtneming van zorgvuldigheid geschieden. De Weddingcoach is niet aansprakelijk voor omissies, fouten of tekortkomingen van deze derden. De Weddingcoach is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Niet alleen De Weddingcoach, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige Opdracht zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Opdrachtgever op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
  1. Andere personen dan bedoeld in artikel 8.4, zoals leveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever vrijwaart De Weddingcoach tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan De Weddingcoach gegeven Opdracht.
  1. De Weddingcoach behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn.
 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Weddingcoach geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Weddingcoach niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door De Weddingcoach ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende relevante gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever.
  1. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
   1. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever;
   1. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
  1. Indien De Weddingcoach als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door De Weddingcoach en indien de periode langer duurt dan 45 (vijfenveertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen.
  1. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.
  1. In geval van overmacht behoudt De Weddingcoach het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde.
  1. De Weddingcoach is zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd te factureren.
  1. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan De Weddingcoach bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door De Weddingcoach gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst. 
 1. Betaling
  1. Tenzij tussen Opdrachtgever en De Weddingcoach Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van De Weddingcoach te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
  1. De Weddingcoach kan haar facturen per post of digitaal versturen.
  1. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan De Weddingcoach Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
  1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
  1. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen.
  1. De Weddingcoach is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan De Weddingcoach schuldig is/zijn.
  1. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan De Weddingcoach betaling in termijnen verlangen.
  1. De Weddingcoach is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.
 1. Invordering
  1. Indien Opdrachtgever niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft De Weddingcoach nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van De Weddingcoach.
  1. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim.
  1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die De Weddingcoach moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever.
  1. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt.
  1. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij De Weddingcoach open staan.
  1. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn.
  1. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 1. Klachten en recht van reclame
  1. Eventuele klachten over de Werkzaamheden van De Weddingcoach dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan De Weddingcoach te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 2 (twee) dagen na de constatering De Weddingcoach eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd.
  1. Alle door De Weddingcoach in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan De Weddingcoach te worden vergoed.
  1. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van De Weddingcoach juist zijn, zal De Weddingcoach de ondeugdelijkheden binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Weddingcoach slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 16 bepaalde.
  1. Ieder vorderingsrecht jegens De Weddingcoach vervalt indien:
   1. de schade niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan De Weddingcoach ter kennis zijn gebracht;
   1. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan De Weddingcoach verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
   1. aan De Weddingcoach geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden.
 1. Intellectuele eigendom
  1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan De Weddingcoach of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend De Weddingcoach daartoe bevoegd.
  1. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van De Weddingcoach door De Weddingcoach aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, diensten of zaken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
  1. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van De Weddingcoach diensten en (eind)producten te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van De Weddingcoach en mag deze onder geen beding aanbieden, verkopen en/of leveren aan derden, behoudens met Schriftelijke toestemming van De Weddingcoach.
  1. De Weddingcoach verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is De Weddingcoach tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500,00 alsmede een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Weddingcoach om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
  1. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer dan ook – berusten bij De Weddingcoach. Deze rechten worden op grond van deze Algemene Voorwaarden op het moment van het ontstaan daarvan aan De Weddingcoach overgedragen, welke overdracht door De Weddingcoach reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 1. Geheimhouding
  1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde informatie, adviezen en overige diensten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van De Weddingcoach of door hem ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich deze informatie, adviezen en overige diensten geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
  1. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door De Weddingcoach als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat De Weddingcoach de informatie naar buiten bracht.
  1. Opdrachtgever vrijwaart De Weddingcoach voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel.
  1. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze bepaling, zal hij aan De Weddingcoach, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 2.500,00 alsmede een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van De Weddingcoach om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
 1. Privacy
  1. Indien Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.
  1. De Weddingcoach verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever voornamelijk in het kader van de volgende doeleinden:
   1. het in contact kunnen treden met Opdrachtgever;
   1. de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
   1. het voeren van haar administratie;
   1. het verstrekken van informatie over de activiteiten van De Weddingcoach aan Opdrachtgever, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief;
   1. statistisch onderzoek;
   1. om de digitale dienstverlening te verbeteren.
  1. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
  1. Nadere informatie aangaande de verwerking van uw Persoonsgegevens staat omschreven in onze Privacyverklaring welke u op onze website kunt vinden.
 1. Aansprakelijkheid
  1. De Weddingcoach is slechts aansprakelijk voor schade indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding.
  1. Schade waarvoor De Weddingcoach eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 2 (twee) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van De Weddingcoach, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
  1. De Weddingcoach is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat De Weddingcoach is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie.
  1. De Weddingcoach is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
  1. De Weddingcoach is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.
  1. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:
   1. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever; of
   1. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 13 van deze Overeenkomst bedoeld.
 1. Naamsvermelding en social media code
  1. De Weddingcoach is gerechtigd om haar naam op of bij de diensten te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van De Weddingcoach openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
  1. Indien De Weddingcoach dit nodig acht zal Opdrachtgever het openbaar te maken en/of te verveelvoudigen werk voorzien van het copyright symbool met de naam van De Weddingcoach en het jaar van de eerste openbaarmaking.
  1. Indien Opdrachtgever een uiting over De Weddingcoach doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van De Weddingcoach:
   1. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijk titel of professionele titel publiceert.
   1. Respect; indien Opdrachtgever namens of over De Weddingcoach publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van De Weddingcoach verkregen te hebben.
   1. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van informatiedragers, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van excessief gebruik van tracking software, adware, malware of spyware.
   1. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt.
   1. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever De Weddingcoach te raadplegen.
   1. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat digitale uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven.
 1. Communicatie via e-mail en social media
  1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt.
  1. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd.
 1. Kennisneming Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een juni tweeduizend negentien (01/06/2019) en liggen ter inzage ten kantore van De Weddingcoach.
  1. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden.
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van De Weddingcoach www.deweddingcoach.com.
 1. Toepasselijk recht
  1. Op de rechtsverhouding tussen De Weddingcoach en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
  1. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen.
  1. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt. Meer informatie tref je op: privacy policy + cookies policy